Investicijos į miškininkystės technologijas

Paraiškos pagal priemonę „Investicijos į miškininkystės technologijas“ jau renkamos 2015 m. rugsėjo 1-30 dienomis. Skelbiame pagrindinius reikalavimus.

REMIAMA VEIKLA

8. Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:
8.1. miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas,miško medelynų įkūrimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
8.2. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
8.3. vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

9.Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, užsiimančios miškininkystės ir medienos ruošos ir/arba medienos apdirbimo (perdirbimo) veikla, kuri turi būti numatyta įmonės įstatuose. Parama įmonei teikiama, jei ji yra ne trumpiau kaip vienus metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) juridinis asmuo ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos moka Valstybinio socialinio draudimo įmokas.
10. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
11. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

17. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.
18.Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
18.1.projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
18.2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
19.Paramos intensyvumas:
19.1.kai vykdoma 8.1 papunktyje nurodyta veikla, finansuojama50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
19.2. kai vykdoma 8.2 ir 8.3 papunktyje nurodytos veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
20. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.
21. Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis.

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

33. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:
33.1.įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.1papunktyje nurodytą veiklą:
33.1.1. naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
33.1.1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
33.1.1.2.miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
33.1.1.3.savikrovės priekabos;
33.1.1.4.medvežiai;
33.1.1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
33.1.1.6.mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
33.1.1.7. programinė įranga;
33.1.2. medelynų modernizavimo įranga:
33.1.2.1. traktoriai (iki 40kW);
33.1.2.2. sėjamosios;
33.1.2.3. daigų sodinimo ir tarpueilių purenimo, šaknų papjovimo, sodmenų iškasimo mechanizmai;
33.1.2.4. laistymo įrengimai;
33.1.3. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
33.1.3.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
33.1.3.2. mobilios lentpjūvės;
33.2. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.2papunktyje nurodytą veiklą:
33.2.1. nelikvidinės medienos sutvarkymas;
33.2.2. dirvos paruošimas;
33.2.3. sodmenų įsigijimas;
33.2.4. sodmenų transportavimas ir sodinimas;
33.2.5. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai);
33.2.6. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
33.3. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą veiklą:
33.3.1. vidinės miškotvarkos projekto(ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas;
33.3.2.miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų)(kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas;

34. Netinkamos finansuoti išlaidos:
34.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 33 punkte;
34. 2. trumpalaikis turtas;
34.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai yra nustatyti įkainiai;
34.4. išlaidos, viršijančios Ministerijos 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius;
34.5. išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
34.6. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota, t.y.turtas areštuotas;
34.7. miško priežiūros išlaidos;
34.8. miško atkūrimo po pagrindinių miško kirtimų išlaidos;
34.9. medienos vežimo keliais technika;
34.10. einamosios veiklos išlaidos.
35. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

44. Atrankos kriterijai:
44.1. Pareiškėjas yra:
44.1.1. privataus miško savininkas nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;
44.1.2. privataus miško savininkas nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
44.2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
44.3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
44.4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
44.5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
44.6 Įgyvendinus projektą sukurta naujų sąlyginių darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius
44.6.1. iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;
44.6.2. daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
44.7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
45. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Jeigu turite klausimų, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar norite teikti paraišką pagal šią priemonę, prašome skambinti projektų vadovei Indrei (Tel. 8-620 31949) ar projektų administratorei Vilmai (Tel. 8-626 99979), susitarsime dėl susitikimo konsultacijai, arba kreipkitės el.paštu: info@versloidejos.eu