Investicijos į žemės ūkio valdas

Šių metų balaTT66ndžio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų.

Paraiškų rinkimas pagal veiklos sritį prasidės gegužės 2 d., o baigsis birželio 30 d. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Šiuo paraiškų rinkimo etapu paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį 2016 m. sausio 1 d.

Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį remiama ši veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba žemės ūkio kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai); biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų (pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms; trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

Paramos dydis

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Teikiant supaprastintos formos paraišką, didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 000 Eur. Tokia pat didžiausia paramos suma nustatoma pareiškėjui, kurio ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur (taip pat pildoma supaprastinta paraiškos forma).

Pildant nesupaprastintos paraiškos forma, parama projektui negali viršyti 200 000 Eur arba 400 000 Eur, kai projekte numatyta įgyvendinti tik naujų gamybinių pastatų statybą ar esamų rekonstravimą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtinas investicijas (prie šių investicijų nepriskiriamos žemės ūkio technikos, krautuvų, keltuvų, transporto priemonių, grūdų transporterių įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai veiklai naujai pastatytame ar rekonstruotame pastate vykdyti) ir pareiškėjas investuoja į gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektorius ir į žieminius šiltnamius.

Ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 000 Eur.

Paraiškų atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai vertinami pagal 11 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Prašomai paramos sumai viršijus skirtą, atsižvelgiant į surinktų balų sumą, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Atrankos pirmumo kriterijai:

 • Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje: pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų; pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.
 • Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą. Jei gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose įgyvendinamuose projektuose yra numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 13 balų.
 • Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos (paramos paraiškos pateikimo metu ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur. Ūkio ekonominis dydis nustatomas, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklių 16.1.14 papunktyje) – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjo patirtis veikloje, kuriai prašoma paramos (patirtis gyvulininkystės veikloje nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos Ūkinių gyvūnų registre įregistravimo datą. Patirtis sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose nustatoma pagal tai, kiek metų nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo veiklą, kuriai prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose. Tuo atveju, kai pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo datą): didesnė negu 5 metai – suteikiama 15 balų; nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 • Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą (patikrinama, kai pareiškėjas po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pateikia už ataskaitinį laikotarpį sudarytus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus), padidėja: nuo 2 proc. punktų iki 2,99 proc. punktų – suteikiami 5 balai; 3 proc. punktais ir daugiau – suteikiami 9 balai.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų: atrankos balai nesuteikiami, kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą; kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant taisyklių 19.5 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas): daugiau negu 5 metus – suteikiama 10 balų; nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 • Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai (projekto inovatyvumas vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas dalyvavimo mokymuose patvirtinimo dokumentas su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015), ir (arba) turi ,,žaliąjį diplomą“ (,,žaliasis“ diplomas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-65 ,,Dėl žaliojo diplomo“) – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas dalyvauja (patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo datos – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo optimizavimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 3D-434 ,,Dėl Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo optimizavimo veiksmų plano ir veiksmų plano įgyvendinimo priežiūros komisijos patvirtinimo“, – suteikiami 8 balai.
  Jeigu turite klausimų, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar norite teikti paraišką pagal šią priemonę, prašome skambinti projektų vadovei Indrei (Tel. 8-620 31949) , susitarsime dėl susitikimo konsultacijai, arba kreipkitės el.paštu: info@versloidejos.eu