ES parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

ES parama jaunajam ūkininkui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui.

Pareiškėjai

 

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir pateikia verslo planą.

Jaunasis ūkininkas gali pretenduoti į paramą tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu. Jei nuo ūkio ir/ar žemės ūkio valdos registracijos praėjo daugiau kaip dveji metai – šia parama pasinaudoti nebegalima.

ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (VED), yra nuo 12 000 Eur iki 70 000 Eur (skaičiuojama pagal Žemės ūkio ministro patvirtintus normatyvus), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plano pabaigoje turi būti suplanuotas ne mažesnio kaip 12 000 Eur ir ne didesnio kaip 70 000 Eur ūkio įkūrimas.

Parama neteikiama, jei:

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (įskaitant pagal 2014-2020 m. programą);

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda perregistruota iš jo sutuoktinio.

ES paramos jauniesiems ūkininkams dydis

 

Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 60 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji 20 proc. dalinė išmoka išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jaunasis ūkininkas taip pat gali kreiptis lengvatinės paskolos – kartu su parama investicijoms arba atskirai. Bendra paramos investicijoms ir lengvatinės paskolos suma neturi viršyti 100 000 Eur.

Tinkamos išlaidos

 

Tinkamos finansuoti visos jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo investicijos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Tinkamų išlaidų pavyzdžiai:

• nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
• įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
• naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
• konsultavimo paslaugos.

Projektų atranka

 

Jaunųjų ūkininkų projektai pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ bus atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai:

1. jaunasis ūkininkas įsipareigoja vykdyti žemės produktų ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių) – suteikiama 15 balų.

2. jaunasis ūkininkas įsipareigoja vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus – suteikiami 5 balai.

3. projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo (daugiausia gali būti 20 balų):

3.1. jaunasis ūkininkas įsipareigoja dalyvauti bent vienoje Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP), „Gyvūnų gerovė“ – suteikiami 5 balai;

3.2. jaunasis ūkininkas investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos ūkio poreikiams (pardavimui skirta energija neremiama)) – suteikiami 5 balai;

3.3. jaunasis ūkininkas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą (GPS, investicijos į tinklą, išmaniuosius prietaisus, jutiklius, valdiklius, kitą fizinę ir programinę įrangą, sujungiančią fizinius objektus tarpusavyje ir leidžiančią procesus valdyti virtualiai, automatizavimo ir robotikos sprendimai, debesų kompiuterija ir kt.) – suteikiami 5 balai;

3.4. jaunasis ūkininkas įsipareigoja dalyvauti Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje  „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones – suteikiami 5 balai.

4. jaunasis ūkininkas įsipareigoja perdirbti savo ūkyje pagamintą ir (arba) užaugintą žemės ūkio produkciją (pajamos iš žemės ūkio produkcijos perdirbimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio pajamų) – suteikiama 20 balų.

5. kuriamas mišrusis ūkis (iš daugiau nei 2 sektorių, iš kurių nei vieno pajamos neviršytų 50 proc. visų ūkio pajamų arba iš 2 sektorių, iš kurių kiekvieno pajamos ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio pajamų) – suteikiama 10 balų.

6. kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (šios vietovės sudaro ne mažiau kaip 50 proc. valdos ploto) – suteikiama 10 balų.

7. kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje – suteikiama 20 balų.

Papildomi įsipareigojimai

 

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.

Įkuriamo ūkio pajamos iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnės kaip 50 proc. planuojamo valdos ekonominio dydžio, išreikšto standartine produkcija (VED) reikšmės.

Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ jaunasis ūkininkas įsipareigoja įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

 

Paraiškos ES paramai jaunajam ūkininkui įsikurti renkamos nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d.