Investicijos į miškininkystės technologijas

 

2019 m. balandžio – gegužės mėnesiais renkamos paraiškos pagal priemonę „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Parama 100000 Eur, paramos intensyvumas 50 proc.

2014–2020 metų laikotarpiu gaunama bendra paramos suma pareiškėjui negali viršyti 200 000 Eur.

 

 

 

 • Pareiškėjai – Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

 • Pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą.

 • Pareiškėjai vykdo miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavo ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų;

 • Kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų.

 • Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai (pateikiamos viso projekto kontrolės laikotarpio preliminarios paslaugų teikimo sutartys).

 • Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui pareiškėjas kartu su paramos paraiška privalo pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais ir patvirtintą VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra pertvarkomas plotas. Taip pat privalo pateikti projektui įgyvendinti numatytų išlaidų sąmatą, kuri pagrįstų išlaidų būtinumą;“. Parama – 65 proc.

 • Parama skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose bei atsižvelgiant į aplinkosauginius miško ekosistemų aspektus. Pertvarkymas tomis pačiomis medžių rūšimis, kurios augo iki pertvarkymo, neremiamas;

 • Parama skiriama pertvarkant krūmynus, ir tik šių medžių rūšių medynus: baltalksnio, gluosnio, blindės;

 • Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

 • Paramos gavėjas gali pateikti iki trijų mokėjimo prašymų.

 • Projektas įgyvendinamas per 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

 

 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 

 1. Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:

1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;

1.2. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;

1.3. savikrovės priekabos;

1.4. medvežiai;

1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;

1.6. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;

1.7. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

 1. Pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:

33.1.2.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;

33.1.2.2. mobilios lentpjūvės;

 1. Kita miškų ūkio technika ir įranga:

3.1. miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmais;

3.2. dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmai;

 

Įgyvendinant jaunuolynų pertvarkymą:

– nelikvidinės medienos sutvarkymas;

– dirvos paruošimas;

– sodmenų įsigijimas;

– sodmenų transportavimas;

– sodmenų sodinimas;

– sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);

– priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;

 

Balų lentelė

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

Jeigu turite klausimų, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar norite teikti paraišką pagal kurią nors iš šių priemonių, prašome skambinti konsultantei Vidai (Tel. 8-626 99979), susitarsime dėl susitikimo konsultacijai, arba kreipkitės el.paštu: info@versloidejos.eu