Investicijos į žemės ūkio valdas

Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) paramai gauti. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 150 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos šiais metais gegužės 4 d. – birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Remiama veikla

Pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ remiama žemės ūkio produktų gamyba, valdoje ar žemės ūkio kooperatyvo (tokiu pripažinto iki pateikiant paraišką) pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t.t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Taip pat remiama biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms. Parama teikiama ir trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimui.

Paramos lėšomis numatyta finansuoti specializuotą žemės ūkio sektoriaus veiklą vykdančius gyvulininkystės ar augalininkystės pareiškėjų projektus. Ūkis priskiriamas prie specializuoto, kai pareiškėjo gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Vertinama pagal atrankos kriterijus

Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo ūkis iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Šis reikalavimas netaikomas naujai įsteigtiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla.

Pareiškėjų projektai vertinami pagal 10 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Privaloma surinkti mažiausiai 35 balus. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškų atrankos balai

1. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus (prioritetinei veiklai skiriama 100 proc. projekte numatytų įgyvendinti investicijų) projektas – 10 balų (jei šių sektorių projekte numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainą – balai nesuteikiami);
2. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos (ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra 8–50 tūkst. eurų) – 20 balų;
3. Pareiškėjo patirtis prioritetinėje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės) veikloje, kuriai prašoma paramos didesnė nei 5 metai – 10 balų; 2–5 metai įskaitytinai – 5 balai;
4. Veiklos ekonominis efektyvumas: ūkio subjekto vidinė grąžos norma didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma per 50 tūkst. eurų paramos) – 10 balų; ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 2 proc. (taikoma prašant mažiau kaip 50 tūkst. eurų paramos) – 10 balų;
5. Projektui įgyvendinti prašoma 5–10 proc. įskaitytinai mažesnio nei galimas didžiausias paramos intensyvumas – 5 balai; daugiau kaip 10 proc. – 10 balų;
6. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas ar jo narys, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys: daugiau nei 5 m. – 5 balai; 2–5 m. įskaitytinai – 2 balai;
7. Ūkyje diegiamos inovacijos – 10 balų;
8. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (jaunesnis nei 40 m. amžiaus) – 15 balų;
9. Pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip 2 m. iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje – 5 balai;
10. Pareiškėjas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį, arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas dėl ūkio atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams – 5 balai.

Finansuojama iki 70 proc. išlaidų

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos intensyvumas:
Augalininkystės sektoriuje – 40 proc.
Tam tikrais atvejais, paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc.:
• jauniesiems ūkininkams (pirmą kartą deklaravusiems pasėlius ne seniau kaip prieš 5 metus;
• pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – 50 proc.
Tam tikrais atvejais, paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc.:
• jauniesiems ūkininkams (pirmą kartą deklaravusiems pasėlius ne seniau kaip prieš 5 metus;
• pareiškėjams, investuojantiems į ekologinį ūkininkavimą;
• pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur (172 640 Lt), kai pareiškėjas teikia supaprastintą paraišką (be verslo plano), arba 400 tūkst. Eur (1 381 120 Lt), kai pareiškėjas teikia paraišką kartu su verslo planu. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant paraišką pagal biodujų gamybos ar trumpos rotacijos želdinių veiklos sritis, pareiškėjai turi pateikti projekto aprašą, kuriame pagrindžiami investavimo tikslai, numatytos investicijos, projekto įgyvendinimo terminai, nurodytos biodujų gamybai naudojamos žaliavos bei pagamintos ir sunaudotos šilumos energijos dalis.

Parama vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur (1 381 120 Lt). Ūkio subjektams, investuojantiems į žieminius šiltnamius, didžiausia paramos suma projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 3 mln. Eur (10,36 mln. Lt). Ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 tūkst. Eur (103 584 Lt).

Parama – technikai įsigyti, statyboms

Paramos lėšomis finansuojamas naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas.

Remiama gamybinių statinių, įskaitant reikalingus biosaugai užtikrinti, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Infrastruktūros valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje tvarkymas. Taip pat – daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo darbai.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jeigu investicijos įgyjamos lizingo būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti iki 60 mėnesių.

Jeigu turite klausimų, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar norite teikti paraišką pagal šią priemonę, prašome skambinti projektų vadovei Indrei (Tel. 8-620 31949), susitarsime dėl susitikimo konsultacijai, arba kreipkitės el.paštu: info@versloidejos.eu

Šaltinis: www.nma.lt