Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2015 m. birželio 1-30 dienomis bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

REMIAMA VEIKLA

Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
 • Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 • Pareiškėjai gali būti privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 • Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

– pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis;

– pareiškėjas neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI;

– pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

– miško valda, į kurią investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, ir (arba) gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojama, valdoma panaudos ar kitais pagrindais. Kai miško valda, į kurią investuojama, valdoma bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką, turi pateikti bendraturčių sutikimą, kuriame išdėstomas sutikimas numatytai veiklai vykdyti jų valdos dalyje. Jei miško valda yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos VĮ registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos miško valdos valdymo ir naudojimo teisę suteiksiančiuose dokumentuose turi būti aptartos ūkinės veiklos galimybės.

– kartu su paramos paraiška pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos, neatsižvelgiant į valdos dydį

– kartu su paramos paraiška pateikiamas miškų rekreacinės infrastruktūros objektams įrengti techninis projektas, kai toks projektas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, arba projektiniai pasiūlymai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas). Techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą leidžiantis dokumentas pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo, jei kartu su paramos paraiška nebuvo pateikti. Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“, patvirtinimo“) statyba ar rekonstravimas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas);

– viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir atnaujinimas remiamas IIB (rekreaciniuose), III (apsauginiuose) ir IV (ūkiniuose) miškų grupių miškuose, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

– pareiškėjas sutinka leisti laisvai ir nemokamai visuomenei naudotis rekreacine miško infrastruktūra;

– jaunuolynų ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pateikiama miškininko specialisto (Valstybinėje miškų tarnyboje registruoti specialistai, kurie turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus) išvada (išvados forma pateikta taisyklių 1 priede) dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo (vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu 1D-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“);


ĮSIPAREIGOJIMAI

Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

 1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, nuo turto įsigijimo pradžios iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, jei reikalavimas apdrausti turtą nebuvo taikomas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti savo lėšomis turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų;
 2. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti numatytą veiklą nuo sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 3. neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą finansinei institucijai Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansinės institucijos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansinei institucijai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti kaip paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimo garantas;
 4. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą;

 

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 1. projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
 2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai vykdoma taisyklių 8.1papunkčiuose nurodyta veikla, 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų

Kai vykdoma taisyklių 8.5 papunktyje nurodyta veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur.

 

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

 1. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;
 2. patirtos po paramos paraiškos pateikimo dienos ir apmokėtos.
 3. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 4. kreipiantis paramos taisyklių 8.5 papunktyje nurodytai veiklai tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos kiekvienam projektui pagal numatomą vykdyti jaunuolynų ugdymo plotą ir komercinių pasiūlymų teikti nereikia.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos:

1.1. rekreaciniai (pažintiniai) takai (iki 2m pločio);

1.2. lieptai;

1.3. tiltai;

1.4. laiptai;

1.5. apžvalgos aikštelės;

1.6. mediniai atrakcionai;

1.7. pavėsinės (iki 25 kv. m);

1.8. suolai;

1.9. stalai;

1.10. laužavietės;

1.11. šiukšlių dėžės ir (arba) konteineriai;

1.12. lauko tualetai;

1.13. informaciniai stendai;

1.14. rodyklės;

1.15. ženklai;

1.16. skulptūros;

1.17. transporto priemonių stovėjimo aikštelės (su žvyro danga);

1.18. persirengimo kabinos;

1.19. rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai;

 1. jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos;
 2. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), bet ne daugiau kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Atrankos kriterijai:

 1. pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
 2. Projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote ir (arba) miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – suteikiama 15 balų;
 3. Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:

3.1. kai projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – suteikiami 25 balai;

3.2. kai projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – suteikiama 10 balų;

 1. Projekte numatytas rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas vykdomas tik IIB grupės (rekreaciniuose) miškuose – suteikiama 15 balų;
 2. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (išskyrus jaunuolynų ugdymą), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 3. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai;

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai paramos paraiškos skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus pagal pareiškėjus, kurie yra negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos sutartyje arba paramos paraiškoje, kai paramos sutartis nesudaroma, nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus vienu iš Administravimo taisyklėse nustatytų būdų, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

Jeigu pageidaujate teikti paraišką pagal šią priemonę, prašome kreiptis el.paštu: info@versloidejos.eu