Įsipareigojimai JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

Europos Sąjungos ir valstybės paramos gavėjais patvirtinti jaunieji ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP), pradeda įgyvendinti numatytus projektus. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), vertindama per pirmąjį paraiškų rinkimą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ surinktas paraiškas, paramos gavėjais jau patvirtino 298 žemdirbius ir išmokėjo 8,5 mln. eurų avansų. Jauniesiems ūkininkams, gavusiems paramą, primename apie įsipareigojimus, kurių jie privalo laikytis.

Būtina informuoti apie įgyvendinimo pradžią

Jaunieji ūkininkai per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo turi pradėti įgyvendinti verslo planą.

Pradėdamas įgyvendinti verslo planą paramos gavėjas privalo raštu apie tai informuoti NMA ir pridėti dokumentus, įrodančius verslo plano įgyvendinimo pradžią (pvz., technikos pirkimo dokumentus ar kt.).

Pirkimai – vadovaujantis taisyklėmis

Atkreipiamas dėmesys, kad prekių, darbų ir paslaugų pirkimus paramos gavėjais patvirtinti jaunieji ūkininkai turi atlikti teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku pateikti NMA jų dokumentaciją.

Pirkimai turi būti vykdomi vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Jas galima rasti NMA interneto svetainės skiltyje KPP „Pirkimų vykdymas“.

Pirkimų skelbimai – internetudropdown_340x330_userguides_farmer

Jauniesiems ūkininkams, kaip ir kitiems investicinių KPP projektų vykdytojams, rekomenduojama informaciją apie vykdomus pirkimus viešai skelbti NMA interneto svetainėje esančioje pirkimų sistemoje.

Prieš patvirtinant skelbimą, jo tinkamumą patikrina NMA darbuotojai – taip išvengiama klaidų ir galimų su tuo susijusių sankcijų. Patogu ir tai, kad paskelbus pirkimą NMA interneto svetainėje informacijos apie pirkimą nereikia skelbti nacionaliniame ar žemės ūkio paskirties laikraštyje. Skelbiant informaciją sistemoje sudaromos sąlygos skelbimą pamatyti didesniam potencialių tiekėjų skaičiui. Tai projekto vykdytojui leidžia pasirinkti labiausiai jo poreikius atitinkančius pasiūlymus už geriausią kainą.

Su mokėjimo prašymais teikiami dokumentai

Jaunieji ūkininkai turi nepamiršti ir laiku pateikti mokėjimo prašymus. Kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu privaloma pateikti išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą įrodančius dokumentus.

Pareiškėjams, įsigijusiems žemės ūkio techniką, įrangą, technologinius įrenginius, kompiuterinę įrangą, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinio komplekto transporto priemones, su mokėjimo prašymu privaloma pateikti tiekėjo išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad įsigyta įranga ar technika yra nauja ir nenaudota, pateiktas identifikacijos numeris, transporto priemonėms – motovalandų skaičius jų pardavimo metu.

Jeigu pareiškėjui parama išmokama trimis dalinėmis išmokomis, antroji (tarpinė) išmokos dalis mokama, jeigu ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos jau yra investuota ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą.

Jei projektas bus finansuojamas iš skolintų lėšų ir su finansine institucija pasirašyta paskolos sutartis nebuvo pateikta su paraiška, paskolos sutartį reikia pateikti iki verslo plano įgyvendinimo pradžios (kai parama išmokama dviem dalimis) arba kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu (kai parama išmokama trimis dalimis).

Negalima keisti projekto sąlygų

Atkreiptinas dėmesys, kad būtina laikytis reikalavimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto, išskyrus biologinį turtą, nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms NMA gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas projekto įgyvendinimą užtikrinančiai paskolai finansuoti.

Paramos gavėjas privalo raštu informuoti NMA apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

Profesiniams įgūdžiams įgyti – 36 mėnesiai

Paraiškos pateikimo dieną reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos neturėję ūkininkai būtiną išsilavinimą turi įgyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo (arba iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos). Jeigu teikdamas paramos paraišką pareiškėjas nebuvo baigęs minimalios ūkininkavimo pradmenų programos, jis turėtų nepamiršti jos išklausyti iki tiesioginių išmokų deklaravimo dienos – programos baigimo pažymėjimą privaloma pateikti NMA.

Tinkamai įgyvendintas planas

Įgyvendinus verslo planą ir visu projekto kontrolės laikotarpiu ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. eurų per metus. Jeigu už paramos lėšas įsigyjama ūkinių gyvulių, būtina užtikrinti, kad jų skaičius bus išlaikytas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, kai vykdoma numatyta ūkinė veikla, ūkis, kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcijos verte, pasiekia verslo plane numatytą dydį, pareiškėjas tampa aktyviu ūkininku ir įgyvendinamos visos verslo plane numatytos investicijos, įsipareigojimai (jei buvo) dėl profesinių įgūdžių ir kompetencijos įgijimo, pasiekiami verslo plane suplanuoti rodikliai (ekonominio gyvybingumo ir kt.).

Paramos gavėjai taip pat turi turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, apdrausti nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.

Šaltinis: www.nma.lt