Nuo kovo 1 d. – supaprastinta parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, kovo 1 d. – balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Parama teikiama supaprastinta tvarka.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 400 000 Eur. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

Kai parama 40 proc. – projekto vertė 125000 Eur be PVM.

Kai parama 50 proc. – projekto vertė 100000 Eur be PVM.

Kai parama 60 proc. – projekto vertė 83333 Eur be PVM.

Kai parama 70 proc. – projekto vertė 71428 Eur be PVM.

 

Kas gali teikti paraiškas

 

Paraiškas gali teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys ir juridiniais asmenys. Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu būti įregistravę valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

 

Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur. Reikalavimas dėl valdos ekonominio dydžio nėra taikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

 

Kam skiriama parama

 

Parama skiriama pareiškėjams, užsiimantiems žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimui ir realizavimui, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimui.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai priskiriama nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, taip pat specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba (su tam tikromis išimtimis), rekonstravimas ar kapitalinis remontas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos. Visos finansuojamų išlaidų kategorijos išvardintos KPP veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo taisyklėse.

 

Paraiškų atrankos kriterijai

 

KPP priemonės Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

 

Svarbiausi 2019 m. taisyklių pakeitimai

(lyginama su 2017 m. supaprastintomis veiklos srities įgyvendinimo taisyklėmis):

  • Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi nepertraukiamai veikti (vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamas) ne trumpiau kaip 12 mėnesių (2017 m. taisyklėse – 2 metai).
  • Jauniesiems ūkininkams, investuojantiems penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, paramos intensyvumas didinamas 20 proc.
  • Paraiškų atrankos kriterijų – 7 (2017 m. taisyklėse – 8). Mažiausias privalomas balų skaičius – 35 atrankos balai (2017 m. taisyklėse – 50 privalomų balų).
  • Praplėstas KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų sąrašas (6 atrankos kriterijus – projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo).
  • Nustatyti fiksuotieji statybų įkainiai.
  • Paramos lėšos paramos gavėjams gali būti mokamos ir sąskaitų apmokėjimo būdu.
  • Pareiškėjas turės apdrausti tik tą turtą, kuriam pagal teisės aktus nustatyta privaloma teisinė registracija.
  • Remiama nauja žemės ūkio technika. Finansuojami ir nauji kombainai bei traktoriai.
  • Su paramos gavėju pasirašoma paramos sutartis.
  • Projekto priežiūros rodikliuose neliko finansinių rodiklių (2017 m. taisyklėse – reikalavimas pasiekti verslo plane numatytas pardavimo pajamas ir grynąjį pelningumą).