Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Paraiškos pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bus renkamos nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d.

REMIAMA VEIKLA

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:
– vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
– augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
– mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
– trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Pagal priemonės veiklos sritį 2015 metais neremiamas veiklos sektorius – pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

– Pareiškėjai gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
– Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

– pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas pareiškėjo lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijospaskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus, o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis;
– pareiškėjas neturi įsiskolinimų SODRAI ir VMI.
– pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
– investicija pagerina bendrus ūkio subjekto veiklos rezultatus (pvz., įdiegiamos naujos gamybos technologijos, gerinama žemės ūkio ir maisto produktų kokybė, plečiamos pardavimo rinkos, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, didinamas pelnas) ir padeda didinti ūkio subjekto konkurencingumą;
– pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pripažintožemėsūkiokooperatyvo, veikiančio ne trumpiaukaip 6 mėn. ir ne ilgiaukaip 1 metus, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla ir kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per 6 mėn. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
– jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu.
– parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), perdirbti, rinkodarai ir (arba) plėtrai. Galutinis produktas gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams.
– parama neteikiama kaimo vietovėje registruotoms ir veiklą vykdančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms, kai galutinis perdirbimo procese gautas produktas nėra nurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Didžiausioji paramos suma:
– labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme – 3000000 Eurvienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
– vidutinėms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir didesnėms nei vidutinės įmonės – 4000000 Eur vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
– įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).
– nustatant įmonės statusą, naujoms pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kurios visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, turinčioms ne mažesnę kaip 6 mėnesių veiklos patirtį žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikloje, bus imami jų antrųjų ir vėlesnių veiklos metų (po investicijų įvykdymo) prognozuojamo darbuotojų skaičiaus bei partnerių ir (ar) narių, užsiimsiančių joje nuolatine veikla ir gausiančių iš jos finansinės naudos, ir prognozuojamos veiklos rezultatų (iš jų metinės apyvartos ir metinio balanso) ataskaitos duomenys.
– Paramos intensyvumas  – 40 proc. Tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos intensyvumas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
– Paramos intensyvumas pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus  – 50 proc. (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą)
– Įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, didžiausia bendra paramos suma negali viršyti vienam paramos gavėjui Taisyklių 17punkte 2014–2020 metų laikotarpiu nustatytos didžiausios paramos sumos. Jei viena iš partnerių ir (arba) susijusių įmonių panaudoja visą galimą 2014–2020 metais gauti paramos sumą, kitos įmonės praranda teisę gauti paramą.

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo planeir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai(su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:
– patirtos (apmokėtos)po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 32 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;
– bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, bendrosios išlaidos nefinansuojamos;
Tinkamų išlaidų kategorijos:
– nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos;
– naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
– bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Atrankos kriterijai:
1.Pareiškėjo dydis:
– pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 20 balų;
– pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų;
2.Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
– virš 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
– virš 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
– virš 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
– virš 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
– virš 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
– virš 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
– virš 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
– virš 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
– virš 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
– virš 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų.
3.Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
– kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10 balų;
– kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
4.Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
– daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
– nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
5.Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
– nuo 5 proc. iki 10 proc. įskaitytinai– suteikiama 15 balų;
– virš 10 proc. – suteikiama 20 balų;
6. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų44.7. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas:
kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
7.Projektas planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų)– suteikiama 10 balų.
8. Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentųūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimai – suteikiami 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.
Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 60 mėnesių (iki 5 metų), paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų.