Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Europos Sąjungos (ES) paramą, skirtą miško keliams žvyro danga, kitiems su miško keliais susijusiems įrenginiams, statiniams įrengti ir rekonstruoti, šiemet gali pretenduoti ir nauja pareiškėjų kategorija – miško valdytojų grupės.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ renkamos nuo birželio 1 iki 30 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 704 tūkst. eurų.

Būtina jungtinės veiklos sutartis

Paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ir miško valdytojų grupės gali teikti individualiai arba su partneriais. Anksčiau nebuvo galimybės teikti paraiškas su partneriais.

Paraišką teikianti miškų valdytojų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir joje apibrėžti visas partnerystės sąlygas.

Paraišką kartu su partneriais galima teikti, jeigu kartu vykdyti projektą yra tikslingiau. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, o partnerystės būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.

Pateikiama viena paraiška, užpildyta visų partnerių. Partneriams taikomos tokios pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Pažymėtina, kad finansavimą, skirtą įgyvendinti visą projektą, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas, kuris atsiskaito su kitais partneriais. Paramos gavėjui tenka ir  atsakomybė už projekto įgyvendinimą.

Kartu su paraiška – ir miškotvarkos projektas

Pareiškėjams keliamos tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai. Pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) turi būti įregistravę valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemės, statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui ir (arba) jo partneriui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį.

Numatomi įrengti ir (arba) rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai (jei jiems prašoma paramos) turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte, kuris teikiamas kartu su paramos paraiška.

Kartu su paraiška pateikiamas ir bendras viso projekto infrastruktūros techninis projektas (kai toks projektas privalomas pagal teisės aktų reikalavimus) arba projektiniai pasiūlymai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos arba rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas). Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba arba rekonstravimas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos arba rekonstravimo projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos arba rekonstravimo vertės skaičiavimą ir aiškinamąjį raštą).

Taip pat teikiamas projekto aprašas – laisvos formos dokumentas, kuriame pagrindžiamas projekto poreikis, investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos, būtinos projektui įgyvendinti, nurodomos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai.

Kiti tinkamumo gauti paramą reikalavimai pateikiami veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“  įgyvendinimo taisyklėse.

Parama – keliams, grioviams, tiltams

Pagal KPP veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ didžiausia paramos suma vieno paramos gavėjo projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, o iš viso 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu – 400 tūkst. eurų. Tokia pat ir galima didžiausia per visą laikotarpį partnerių ir (arba) susijusių įmonių gauta bendra paramos suma.

Paramos intensyvumas gali siekti 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Pareiškėjas vienu paramos paraiškų rinkimo etapu gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Paramos lėšos gali būti naudojamos rekonstruojant ir įrengiant miško kelius žvyro danga, su miško keliais susijusius griovius, pralaidas, nuovažas, tiltus. Dengiamos ir  vidinės miškotvarkos projekto rengimo ir bendrosios išlaidos.

Privaloma surinkti bent 30 atrankos balų

Pareiškėjų projektai paramai gauti bus vertinami balais, teikiamais už atitiktį veiklos srities taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privaloma surinkti bent 30 projektų atrankos balų. Jeigu pareiškėjas tiek nesurenka, jo paraiška nevertinama.

Pažymėtina, kad, jei pateiktose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtą šiam etapui sumą, parama pasieks tik daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus, t. y. tuos, kurių paraiškos atsidurs paraiškų atrankos pirmumo eilės viršuje.

Projektų atrankos kriterijai

Pagal KPP veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ numatyti 6 atrankos kriterijai:

Pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – 25 balai, privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – 15 balų.
Miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą) – 20 balų.
Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – 20 balų.
Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
Pareiškėjui, prašančiam mažesnio, nei nustatytas maksimalus, paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai