Parama verslo plėtrai

Visi reikalavimai bei remiamų veiklų sąrašas bus išdėstyti Taisyklėse, kurios šiuo metu dar yra rengiamos.
Kol kas turimi pagrindiniai kriterijai:

VEIKLOS APRAŠYMAS

Ūkininkų, kaimo gyventojų, kaime veikiančių labai mažų ir mažų įmonių veikla sąlygoja kaimo vietovių ekonominę plėtrą, mažina atotrūkį tarp miesto ir kaimo, didina kaimo vietovių gyvybingumą ir patrauklumą gyventi jose. Ši veiklos sritis skatina ekonominės veiklos kūrimą, įvairinimą, plėtrą, darbo vietų kūrimą, jų išlaikymą.
Šia parama žemės ūkio subjektams sudaromos sąlygos susikurti papildomų pajamų šaltinį bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

PARAMOS GAVĖJAI
1. Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo;
2. Labai maža įmonė;
3. Maža įmonė.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS
1. Parama teikiama ekonominei veiklai kurti arba plėtoti.
2. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama veikla nustatoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu (toliau – EVRK). Parama neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu;
3. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas;
3. Pareiškėjo (fizinio asmens) nuolatinė gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje;
4. Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje (išimtis gali būti taikoma ūkininkų mobiliajai prekybai).
5. Pateikiamas verslo planas, kuriame pareiškėjas įrodo ūkio subjekto atitikimą VI nustatytiems ekonominio gyvybingumo kriterijams.

ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

Siekiant tikslesnės projekto atitikties veiklos srities tikslams, efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei proporcingumo veiksmų mastui, ypatingą dėmesį skiriant užimtumui kaimo vietovėse didinti, žemės ūkio subjektų projektams, kuriuose numatoma vykdyti ne žemės ūkio veiklą.
* Atrankos kriterijų sąrašas nustatomas veiklos srities veiklos įgyvendinimo taisyklėse.

PARAMOS INTENSYVUMAS
Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
Didžiausia galima viešosios paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. Eur (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).
Kai projekte numatyta teikti paslaugas žemės ūkiui – paramos intensyvumas turi atitikti Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ aprašyme nustatytą paramos intensyvumą.

SRITYS, KURIOSE TAIKOMAS ĮVAIRINIMAS
Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama veikla nustatoma vadovaujantis EVRK. Parama neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu.
* Baigtinis remiamų veiklų sąrašas tvirtinamas veiklos srities veiklos įgyvendinimo taisyklėse.