Parama verslo pradžiai

Visi reikalavimai bei remiamų veiklų sąrašas bus išdėstyti Taisyklėse, kurios šiuo metu dar yra rengiamos.
Kol kas turimi pagrindiniai kriterijai:

VEIKLOS APRAŠYMAS

Ekonominė veikla kaimo vietovėse yra svarbi kaimo vietovių plėtrai, konkurencingumui ir užimtumui užtikrinti. Parama naujų verslų pradžiai skatinama labai mažų, mažų įmonių, ūkininkų bei kitų fizinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Šia parama sudaromos sąlygos naujoms darbo vietoms kurti.

PARAMOS RŪŠIS

Parama veiklos pradžiai.
Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas ir projekto dydį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė 50 proc. arba 20 proc. (tuo atveju, jeigu nustatyti 3 mokėjimai) išmokos dalis išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

PARAMOS GAVĖJAI
1. Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo;
2. Labai maža įmonė;
3. Maža įmonė.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS
1. Parama teikiama ekonominei veiklai pradėti. Jeigu pareiškėjas jau vykdo ekonominę veiklą, parama gali būti teikiama tik naujai veiklos rūšiai pradėti;
2. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama veikla nustatoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu (toliau – EVRK). Parama neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu;
3. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas;
4. Pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje;
5. Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje;
6. Pareiškėjas su paramos paraiška turi pateikti nustatytos formos verslo planą, kurį turi pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

Siekiant tikslesnės projekto atitikties veiklos srities tikslams, efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei proporcingumo veiksmų mastui, ypatingąas dėmesysį skiriantmas jaunimui ir užimtumui kaimo vietovėse didinti, o taip pat projekto kokybei (verslo plano turiniui).
* Atrankos kriterijų sąrašas nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
PARAMOS INTENSYVUMAS
Viešosios paramos suma vienam paramos gavėjui – 50 tūkst. Eur (išskyrus atvejus kai prašoma mažesnės paramos sumos).