Parama verslui kaimo vietovėse

                verslas-kaime   

2015 m. lapkričio 2 dieną buvo pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai”. Paraiškos bus renkamos iki 2015 m. gruodžio 14 dienos.

 Remiama veikla

 

Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Galimi pareiškėjai

 

 • Paramos gali kreiptis kaimo gyventojas, įskaitant ūkininką, arba privatus juridinis asmuo.
 • Pareiškėjas nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, t. y. iki 10 darbuotojų
 • Pareiškėjas turi būti savarankiškas ūkio subjektas.

 Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai

 

 • Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI.
 • Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos). Kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia patvirtintus praėjusių finansinių metų (ne trumpesnių nei 12 mėnesių)finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų pilnus ketvirčius) dokumentus.
 • Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu.
 • Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje. Pareiškėjo buveinė (biuras, kuriame saugomi apskaitos ir kt. dokumentai), gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.
 • Jeigu projekte numatyta nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veiklos plėtra, pareiškėjas Valstybiniam turizmo departamentui turi būti pateikęs nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą ir esate patvirtintas apgyvendinimo paslaugų teikėju, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme;
 • Jeigu projekte numatyta nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veiklos plėtra,ataskaitiniais metais pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, susijusios su nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veikla (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (vertinama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį);
 • Pareiškėjas yra registruotas kaimo vietovėje. Kai pareiškėjas ūkininkas, jis turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą o jo ūkis turi būti įregistruotas Ūkininko ūkių registre;
 • Pareiškėjo pardavimo pajamos praėjusiais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio (vertinama pagal ataskaitinių metų vidutinio darbo užmokesčio dydį, bruto) (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.ltpateiktais duomenimis);
 • Kai pareiškėjas yra ūkininkas ir projekte numatytas mobiliųjų ūkyje užaugintos/pagamintos produkcijos prekybos paslaugų teikimas (pvz., mažmeninės prekybos paslaugų laikinosiose prekyvietėse), pareiškėjo būstinė (biuras, pagrindinė parduotuvė, sandėliai ar pan.) turi būti įregistruota ir veikti kaimo vietovėje.
 • Jei pareiškėjas yra kaimo gyventojas – nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje;ataskaitiniais metais VMI deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių
 • Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir ne trumpiau kaip pirmus trejus projekto kontrolės laikotarpio metus nekeisti paramos gavėjo nuosavybės ir valdymo teisių (akcijų, pajų, balsavimo teisių);
 • Ne mažiau kaip į 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus. Įgyvendinus projektą ir kiekvienais projekto kontrolės laikotarpio metais ne mažiau kaip 80 proc. projekto veiklai įdarbintų darbuotojų  turi sudaryti kaimo gyventojai (taikoma, kai projekte numatomas naujų darbo vietų kūrimas).
 • Atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai, pareiškėjas turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu (išskyrus atrankos kriterijų, susijusį su pareiškėjo amžiumi).

Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos

 

Patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas;

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinųstatinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ir (arba) kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
  • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga.Jeigu projekto tikslams pasiekti yra būtina įsigyti motorinę transporto priemonę, parama motorinės transporto priemonės įsigijimui negali viršyti 25 proc. paramos projektui vertės (šis apribojimas netaikomas, kai projekte numatyta vykdyti veikla yra tik ūkininkų mobilioji prekyba) Įsigyjama motorinė transporto priemonė turi būti priskiriama prie N kategorijos, N1 klasės motorinių transporto priemonių (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“;
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • bendrosios išlaidos.

 Paramos dydis ir intensyvumas

 

 • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų).
 • Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Parama pagal Priemonę suteikta tai pačiai įmonei ar asmeniui, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

Pareiškėjas-ūkininkas turi pasirinkti, kuri projektų atrankos kriterijų grupė (fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims taikoma projektų atrankos kriterijų grupė) taikoma projektui. Pasirinkta ir paramos paraiškoje nurodyta projektų atrankos kriterijų grupė negali būti keičiama.

Projektų atrankos kriterijai:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos bei mokesčių deklaravimo už pagrindžiamą laikotarpį vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ilgiau kaip 3 metus, arba pareiškėjas (juridinis asmuo) – ilgiau kaip 3 metus registruotas kaimo vietovėje ir ilgiau kaip 3 metus veikia kaimo vietovėje 10 10
1.2. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas nuo 2 iki 3 metų įkaitytinai, arba pareiškėjas (juridinis asmuo) – nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai registruotas kaimo vietovėje ir nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai veikia kaimo vietovėje 5
2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:

Paramos intensyvumas nuo 30 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą

20 20-1
3. Projektas įgyvendinamas:

 

3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis

(atitiktis šiam kriterijui vertinama lyginant su mėnesiu, ėjusiu prieš paramos paraiškos pateikimą)

 

3.2. vietovėje, nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų teritorijas

10 5
5
4. Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai) (taikoma pareiškėjui juridiniam asmeniui)
4.1. 5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams 30 30
4.2. 4 darbo vietos kaimo gyventojams 20
4.3. 3 darbo vietos kaimo gyventojams 15
4.4. 2 darbo vietos kaimo gyventojams 10
4.5. 1 darbo vieta kaimo gyventojui 5
5. Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams, kuriose (vertinama pagal ataskaitinių metų šalies darbo užmokesčio vidurkį):

(taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui)

5.1. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija 20 proc. ir daugiau 15 15
5.2. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija daugiau nei 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai 10
5.3. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija iki 10 proc. įskaitytinai 5
6. Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 proc.

(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

15 15
7. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis

(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

7.1. daugiau nei 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau 10 10
7.2. nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai 5
 

8.

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise. 5 5
9. Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla) 10 10
10. Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams:

(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

10.1. Pareiškėjas iki 40 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo metu) 5 5
10.2. Pareiškėja moteris 5 5
11. Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys

(taikoma tik pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

(Šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas)

10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100

 


Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.

Jeigu apsisprendėte teikti paraišką arba domina platesnė informacija, kviečiame susisiekti su mumis.