Produktų perdirbėjų paraiškos – pirmumo eilėje

Š. m. liepos 31 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paraiškų rinkimo terminas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė paraiškų atrankos pirmumo eilę.

 PARAIŠKŲ ATRANKOS PIRMUMO EILĖŽemės ūkio produktų perdirbėjai šiais metais paraiškas paramai gauti galėjo teikti nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Iš viso Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai sulaukė 50 paraiškų, kuriose paprašyta 49 mln. 891 tūkst. 877 Eur paramos. Daugiausia paraiškų pateikta liepos 30–31 d. (45 paraiškos). Kadangi šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 45 mln. Eur, o perdirbėjų prašoma paramos suma viršijo skirtąją apie 4,9 mln. Eur, buvo sudaryta paraiškų atrankos pirmumo eilė.
Aktyviausiai paraiškas teikė augalų augintojai pagal sektorių „Augalininkystės produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas“ (26 paraiškos). Parama pagal sektorių „Trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekų perdirbimas“ nebuvo populiari – pateikta tik 1 paraiška. Paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sektorius pateiktas schemoje.
Mažiausias balų skaičius, kurį surinko viena paraiška, buvo 36 balai, ji atsidūrė sudarytos pirmumo eilės pabaigoje. Atlikus paraiškų administracinį tikrinimą ir sudarius paraiškų atrankos pirmumo eilę, paaiškėjo, kad toliau bus vertinama 40 paraiškų, surinkusių 62–95 atrankos balus.
Pažymėtina, kad sudarant pirmumo eilę buvo atsižvelgta į paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tačiau tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija dar bus sutikrinta su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu bus neatitikimų, paraiškų pirmumo eilė gali būti koreguojama.
Atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo sudaryta pirmumo eilė, nurodyti veiklos srities  „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse.
 • Pareiškėjo dydis:
  • pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
  • daugiau kaip 1 – iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
  • daugiau kaip  2 – iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
  • daugiau kaip 3 – iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
  • daugiau kaip 4 – iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
  • daugiau kaip 5 – iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
  • daugiau kaip 6 – iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
  • daugiau kaip 7 – iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
  • daugiau kaip 8 – iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
  • daugiau kaip 9 – iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
  • daugiau kaip 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų.
 • Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
  • kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė yra didesnė kaip 60 proc. projekto vertės – suteikiama 10 balų;
  • kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė yra nuo 40 proc. iki 60 proc. projekto vertės įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
  • ilgiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
  • nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
 • Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
  • nuo 5 proc. iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 • Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų.
 • Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas: kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc., suteikiama 10 balų.
 • Projektas planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6 000 gyventojų) – suteikiama 10 balų.
 • Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimas, suteikiami 5 balai.

 

Šaltinis: www.nma.lt