Renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti

1 (1)
Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės š. m. kovo 1–31 d. kviečiamos teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.
  Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams įgyvendinti skirta 30 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur.
  Galimi pareiškėjai ir remiama veikla

  Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.

  Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo ūkis iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Atitiktis šiam reikalavimui nustatoma pagal ūkininko ūkio įregistravimo arba juridinio asmens registravimo pažymėjimą.

  Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai, biodujų gamybai gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų, trumpos rotacijos plantacinių želdinių veisimui.

  Siekiantieji paramos ūkiui modernizuoti informaciją apie savo ūkio ekonominį dydį gali rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIVKC) duomenų bazėje. Šis dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į praėjusių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

  Didžiausia paramos suma

  Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui įgyvendinti negali viršyti 50 tūkst. Eur, o visu 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 tūkst. Eur.

  Ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali būti didesnė kaip 30 tūkst. Eur.

  Partnerių ir (arba) susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1 mln. Eur sumos.

  Paraiškų atrankos kriterijai
  Pareiškėjų projektai vertinami pagal 9 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privaloma surinkti mažiausiai 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paraiška atmetama.

  Paraiškų atrankos pirmumo kriterijai:

  1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“) tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje, pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje;

  15 balų

  2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą. Jei gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose įgyvendinamuose projektuose yra numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami);

  15 balų

  3. pareiškėjo patirtis veikloje, kuriai prašoma paramos (patirtis gyvulininkystės veikloje nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos Ūkinių gyvūnų registre įregistravimo datą. Patirtis sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose nustatoma pagal tai, kiek metų nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo veiklą, kuriai prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose. Tuo atveju, kai pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo datą):

  X

  3.1. didesnė negu 5 metai

  15 balų

  3.2. nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai

  10 balų

  4. ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 5 proc. punktais

  10 balų

  5. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos balai nesuteikiami, kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą);

  Iki 15 balų

  6. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas):

  X

  6.1 daugiau negu 5 metus

  10 balų

  6.2. nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai

  5 balai

  7. ūkyje diegiamos inovacijos – (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“);

  10 balų

  8. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015)

  5 balai

  9. pareiškėjas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas dėl ūkio atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams (pateikiamas kitų institucijų vykdomuose mokymuose dalyvavimą patvirtinantis dokumentas)

  5 balai

  Jeigu turite klausimų, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar norite teikti paraišką pagal šią priemonę, prašome skambinti projektų vadovei Indrei (Tel. 8-620 31949) , susitarsime dėl susitikimo konsultacijai, arba kreipkitės el.paštu: info@versloidejos.eu