Parama pasieks tik tinkamai vykdančius pirkimo sutartis

BusinessContracts-ManSigningContract

    Įsibėgėjus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programai (KPP), naujojo laikotarpio paramos lėšomis įgyvendinama vis daugiau projektų. Paramos gavėjai vykdo pirkimus, pasirašomos sutartys su prekių ir paslaugų tiekėjais. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) paramos gavėjams primena, kad paramos lėšų išmokėjimą lemia ne tik pirkimo procedūrų, bet ir pirkimo sutarčių tinkamas vykdymas.

Pareiškėjai raginami įsidėmėti, kad prieš pradedant pirkimą svarbu įvertinti visus su sutarčių vykdymu susijusius aspektus, numatyti terminų pratęsimo galimybes, apmokėjimo tvarką, kitas nuostatas. Pirkimo sutartis po pirkimo gali būti keičiama tik išimtiniais atvejais.
Dažniausiai į finansinę paramą, teikiamą pagal KPP priemones, pretenduojantys projektų vykdytojai pirkimo sutartis keičia norėdami pratęsti prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus ir pakeisti apmokėjimo tvarką. Tačiau neretai tokie pakeitimai yra negalimi, nes nebuvo numatyti pasirašytose pirkimo sutartyse. Norėdami išvengti klaidų ir piniginių sankcijų, projektų vykdytojai dar iki pirkimo pradžios turėtų labai atidžiai įvertinti visas sutarties nuostatas.

  Sutarties pakeitimai – tik esant būtinybei
  Į ES ir valstybės teikiamą paramą pretenduojantis projektų vykdytojas pirkimo sutartį po konkurso ar apklausos gali keisti tik paaiškėjus, kad jai tinkamai vykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties ir atitikties ES standartams.

  Pirkimo sutarties pakeitimus būtina suderinti su atitinkamu NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi dar iki juos pasirašant sutarties šalims. Suderinti pirkimo sutarties pakeitimų su NMA nereikia tik dviem atvejais: kai sutarties vertė neviršija 28 962 eurų ir kai keičiamo pirkimo sutarties objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės.
   Terminų atidėjimo galimybės
   Pirkimo sutartyje numatytų konkrečių prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminų keitimas pažeidžia pirkimo taisyklių nuostatas, nes terminas laikytinas esmine sutarties sąlyga, į kurią atsižvelgia tiekėjai teikdami siūlymus, vertindami savo galimybes įvykdyti sutartį ir siūlydami kainas.
   Keisti terminus galima tik esant objektyvioms aplinkybėms ar sutartyje iš anksto numačius darbų, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo termino pratęsimo galimybę. Galimos sutarties pakeitimo nuostatos turi būti tikslios ir aiškios (pvz., darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei 2 mėnesiams dėl nepalankių meteorologinių sąlygų; sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsta 3 mėnesių laikotarpiui ir pan.). Numačius abstrakčias pirkimo sutarties sąlygas (pvz., sutarties pakeitimai galimi rašytiniu šalių susitarimu), keičiant sutartį būtina gauti NMA pritarimą.
   Atkreipiamas dėmesys į dažniausiai projektų vykdytojų daromas klaidas: be NMA sutikimo pratęsiamas prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminas, kai nebuvo numatyta pratęsimo galimybė; kai pratęsimo galimybė yra numatyta, pamirštama pasirašyti papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo.
   Apmokėjimo tvarka keičiama tik nurodytomis sąlygomis
    Susitarimas dėl apmokėjimo tvarkos pakeitimo yra galimas tik, jeigu tokia galimybė buvo numatyta pirkimo sutartyje. Jeigu vykdant sutartį joje nenurodytomis sąlygomis yra keičiama apmokėjimo tvarka, projekto vykdytojui taikomos sankcijos, nes tokie pakeitimai negalimi.
     Pažymėtina, kad sankcijos taikomos ir už padarytus sutarties pakeitimus, t. y. už pasirašytus susitarimus, ir už de facto atliktus sutarties pakeitimus, pavyzdžiui, kai faktiškai yra sumokamas sutartyje nenumatytas avansas.
      Tarp dažniausiai projektų vykdytojų daromų apmokėjimo tvarkos klaidų – avanso išmokėjimas, kai to nėra numatyta sutartyje; avanso išmokėjimas iki pirkimo sutarties sudarymo; avanso mokėjimas kitokiomis dalimis ir terminais, negu numatyta sutartyje.

       Primename, kad už netinkamą sutarčių vykdymą dažniausiai taikoma 25 proc. dydžio sankcija. Išimtiniu atveju, kai avansas sumokamas iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, taikoma 100 proc. dydžio sankcija.
        Šaltinis: www.nma.lt